هلدینگ سیمرغ به منظور تسریع در ارائه خدمات و ایجاد راهکارهای درآمد زایی برای مشترکان و همکاران مجموعه سیمرغ طرح مشارکت در فروش را عملیاتی نموده است

  • 1